Skip Main MenuSkip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 Today Thursday, 14 November 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Poslanie

Poslaním je napomáhať presadzovaniu princípov demokracie, humanity, tolerancie, občianskej spoločnosti, plurality, filantropie a ľudskej spolupatričnosti.

Aktivity

Svoje poslanie sa snažíme napĺňať hlavne týmito aktivitami:

  • Rozvoj počítačových zručností (viď aj vlastný kurz akreditovaný MŠ SR)
  • Príprava nezamestnaných a osôb ohrozených sociálnym vylúčením na vstup na trh práce,
  • Základy podnikania,
  • Projektový manažment,
  • Klubová činnosť pre deti a mládež,
  • E-learningové vzdelávanie,
  • Tréningy kľúčových životných kompetencii,
  • Ochrana ľudských práv a multikultúrna výchova...
Mgr. Eva Farkašovská – riaditeľka a štatutárna zástupkyňa
farkasovska@proxima-sk.sk

Zuzana Kalafusová – ekonomická manažérka a štatutárna zástupkyňa
kalafusova@proxima-sk.sk

Koláž