Skip Main MenuSkip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
Today Monday, 3 August 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       

Poslanie

Poslaním je napomáhať presadzovaniu princípov demokracie, humanity, tolerancie, občianskej spoločnosti, plurality, filantropie a ľudskej spolupatričnosti.

Aktivity

Svoje poslanie sa snažíme napĺňať hlavne týmito aktivitami:

  • Rozvoj počítačových zručností (viď aj vlastný kurz akreditovaný MŠ SR)
  • Príprava nezamestnaných a osôb ohrozených sociálnym vylúčením na vstup na trh práce,
  • Základy podnikania,
  • Projektový manažment,
  • Klubová činnosť pre deti a mládež,
  • E-learningové vzdelávanie,
  • Tréningy kľúčových životných kompetencii,
  • Ochrana ľudských práv a multikultúrna výchova...
Mgr. Eva Farkašovská – riaditeľka a štatutárna zástupkyňa
farkasovska@proxima-sk.sk

Zuzana Kalafusová – ekonomická manažérka a štatutárna zástupkyňa
kalafusova@proxima-sk.sk

Koláž